Citroën  - Privacyverklaring
Privacyverklaring

D&O Services vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Met dit privacy statement informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

In dit privacy statement beschrijft D&O Services (hierna: “D&O Services” of “wij”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of D&O Services beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt.


Aan ons verstrekte gegevens
Als u met D&O Services een overeenkomst aangaat, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u nodig hebben:

· Naam;
· Adres;
· Contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
· Geboortedatum (in geval van huur leenauto);
· Rijbewijsnummer (in geval van huur leenauto);
· Kenteken.

4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat D&O Services hun persoonsgegevens verwerkt.

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
1. Toestemming;
2. Uitvoering van een overeenkomst met u;
3. Wettelijke verplichting;
4. Vervulling van een taak van algemeen belang;
5. Gerechtvaardigd belang van D&O Services of een derde.
Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

D&O Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.

· Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie [grondslag: 2, 5].

· Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].

· Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].

· Het communiceren met betrokkenen [grondslag: 1 of 5].

· Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].

· Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].

· Het bieden van diensten op het internet[grondslag: 1, 2 of 5].

· Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].

7. Delen met derden

D&O Services deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement:

· Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];

· Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];

· Met partijen die D&O Services assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];

8. Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als (I) u klant bent bij D&O Services of interesse blijft tonen in de diensten van D&O Services, (II) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (III) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

9. Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun u contact met ons opnemen. D&O Services zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten. Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

· Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;

· Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

· Het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;

· Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

· Het recht op beperking van de uw betreffende verwerking;

· Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;

· Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van D&O Services of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen.

10. Beveiliging en bescherming van gegevens

D&O Services past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. D&O Services heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

11. Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kunt u contact opnemen met D&O Services.

12. Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Eerdere versies (indien aanwezig) zijn hieronder te raadplegen:

Dit statement is voor het laatst herzien op 25-05-2018