Citroën  - Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden D&O Services

1. Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, nota’s en overeenkomsten tussen D&O Services en de afnemer, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen.

2. Definitie

Afnemer is diegene die D&O Services opdracht geeft tot het leveren van diensten en/of onderdelen.

3. Prijzen en offertes

Alle offertes en prijzen zijn vrijblijvend. D&O Services is pas gebonden nadat deze een order mondeling, elektronisch of schriftelijk heeft aanvaard. Heeft de

afnemer een offerte binnen twee weken na offertedatum mondeling, elektronisch of schriftelijk aanvaard, dan is D&O Services gehouden aan de geoffreerde prijzen

mits de toeleveranciers de prijzen niet wijzigen. Ook wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere heffingen van overheidswege opgelegd, mogen zonder

overleg worden doorberekend. Is de afnemer later dan twee weken akkoord gegaan met de offerte dan staat het D&O Services vrij om van de geoffreerde prijzen af te wijken zonder nader overleg. Voor leveringen waarvoor geen offerte of order bevestiging wordt verzonden wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd.

D&O Services is gerechtigd om de kosten van een offerte in rekening te brengen indien er geen overeenkomst wordt afgesloten.

4. Vervoer en behandelingskosten

Het vervoer van de onderdelen die verband houden met de opdracht komen ten laste van de afnemer evenals het daaraan verbonden risico. Onderdelen die speciaal

voor de afnemer worden besteld dienen door de afnemer te worden afgenomen ook al worden deze niet gebruikt.

5. Levertijd

Eventueel overeengekomen (af)levertijden zijn geheel vrijblijvend. D&O Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tot vergoeding van enigerlei schade ontstaan door te late levering.

6. Risico van eigendomsovergang

Het risico van verlies of schade aan de onderdelen die gemonteerd zijn dan wel zijn meegegeven gaat over op de afnemer zodra deze de auto of onderdelen

heeft geaccepteerd en meegenomen. Genoemde onderdelen blijven volledig eigendom van D&O Services zolang de afnemer de bijbehorende factuur niet of

gedeeltelijk heeft voldaan. Zolang het eigendom van de onderdelen niet op de afnemer is overgegaan mag deze aan derden geen rechten ontlenen met betrekking

tot deze onderdelen. De afnemer is verplicht de onderdelen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar

eigendom van D&O Services te bewaren danwel te gebruiken. Mocht de afnemer in gebreke blijven in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan is

D&O Services gerechtigd de geleverde goederen terug te vorderen. Zijn deze goederen gemonteerd in een auto dan is D&O Services gerechtigd deze auto te

vorderen totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. De afnemer is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.

7. Reclamaties en aansprakelijkheid

De afnemer dient binnen 10 kalenderdagen na aflevering van de auto of onderdelen te reclameren. Bij latere reclamaties wijst D&O Services iedere

aansprakelijkheid af. D&O Services staat in voor de kwaliteit van de geleverde onderdelen en diensten. Omdat D&O Services doorgaans reparaties verricht

aan hobby auto’s, verleent D&O Services geen vaste garantie periode. Afhankelijk van de aard van reclame, de gereden kilometers, stalling en dergelijke

wordt in onderling overleg met de afnemer een redelijk garantie termijn bepaald. Deze kan echter nooit langer bedragen dan één jaar na factuurdatum. Wordt de

auto of de geleverde onderdelen gebruikt voor dagelijks gebruik dan zal de garantietermijn nooit langer bedragen dan één maand. D&O Services verleent alleen

garantie op onderdelen indien D&O Services deze garantie kan verhalen op zijn toeleveranciers. Heeft de afnemer zelf wijzigingen aangebracht in welke vorm

dan ook, dan vervalt daarmee iedere vorm van aansprakelijkheid en garantie tegenover D&O Services. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door D&O Services voor schade die ontstaan is zolang de auto of delen daarvan bij D&O Services zijn gestald danwel in beheer zijn gegeven. De afnemer dient te allen tijde zorg te

dragen voor een goede verzekering waarop deze schade verhaald kan worden. Voor gevolgschade die voortvloeit uit reparaties welke zijn uitgevoerd door

D&O Services, stelt D&O Services zich aansprakelijk voor ten hoogste het bedrag van de rekening welke betrekking heeft op die reparatie. Dit onder de

uitdrukkelijke termijn van 7 dagen na factuurdatum.

8. Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling contant te gebeuren dan wel op rekening. Wordt op rekening betaald dan dient deze binnen 14 kalenderdagen

te zijn bijgeschreven op de rekening van D&O Services. De afnemer is in gebreke als de betalingstermijn is verstreken en er geen volledige betaling heeft

plaatsgevonden. Vanaf de vervaldag is de afnemer 2% rente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke

kosten die op de incassering van onze vordering vallen, zijn voor rekening van de afnemer. Indien de afnemer ook na schriftelijke aanmaning met volledige

betalingen in gebreke blijft, evenals in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging van zijn bedrijf of liquidatie daarvan, wordt alles wat

D&O Services van de afnemer te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar. Orders waarbij sprake is van een grote investering van D&O Services in materialen of

diensten, wordt een vooruitbetaling verlangd van 50% van het geoffreerde bedrag. Loopt de reparatie of project ten einde dan dient de afnemer

25% van het dan openstaande bedrag te voldoen. Bij aflevering dient het restant voldaan te worden.

9. Stallingskosten

Indien de afnemer binnen 7 kalenderdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht zijn auto niet heeft afgehaald, kan D&O Services

stallingskosten in rekening brengen.

10. Overmacht

Mocht D&O Services door overmacht niet in staat zijn de opdracht uit te voeren, dan heeft D&O Services het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te

voeren of geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht wordt in iedergeval verstaan: werkstaking,

ziekteverzuim, onvoldoende aanvoer van benodigde onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, wanprestaties van toeleveranciers. In geval van genoemde

ontbinding is de afnemer verplicht de in het kader van de opdracht beschikbare onderdelen en diensten tot zich te nemen en de koopprijs naar evenredigheid

te betalen.

11. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.